نگارش تازه برنامه‌ی صرف فعل – Assistant de Conjuguer

سرانجام ساخت فرهنگی برای صرف فعل‌های زبان فرانسه در بابیلون تمام‌شد. درصورت تمایل از این‌جا می‌توانید آن را دریافت کنید. خواهشمندم اگر مایل بودید، پس از دریافت و استفاده، با نشانی  [saeed@iamarchitect.ir] مرا در جریان بگذارید تا در صورت هر گونه تغییری شما را در جریان بگذارم. اگر هم اشکالی در آن بود مرا آگاه‌کنید. لطفا پس از دریافت فایل فشرده، از رمز iamarchitect.ir استفاده‌کنید.

Enfin, j’ai fini de créer un petit glossiare pour BABYLON, nous aidant de conjuguer les verbes français. Il, contenant vers 8500 verbes, peut conjuguer tous les verbes aux temps simples.        

– Les verbes de troisième groupes ( 574 verbes )
– Les verbes de deuxième groupes ( 467 verbes )
– Les verbes de première groupe ( 7670 verbes )

 Voici ! version la plus récente de Méhrpooya Assistant de Conjuguer est disponible (1.73 Mo). En cliquant d’ici , vous pouvez la télécharger. N’hesitez pas ! Jouissez d’Assistant de Conjuguer gratuit et hors linge. Je vous prie de m’envoyer un e-mail [saeed@iamarchitect.ir] de vous annoncer les dernieres mise-a-jours, si vous la téléchargerez !

mot de passe: iamarchitect.ir

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.