ماجراهایِ زیست بوم در ایران!

عبور کمربندى ایلام از وسط پارک جنگلى جامعه جنگلبانى ایران نسبت به ایجاد پروژه جاده کمربندى شهر ایلام که بدون مطالعه و ارزیابى زیست محیطى طراحى شده و به دنبال آن بیش از ۷۰ هکتار از اراضى جنگلى نابود مى شود هشدار داد. در گزارش این NGO آمده است:آنچه که در پارک سرخه حصار آرام… ادامه خواندن ماجراهایِ زیست بوم در ایران!