سره‌نویسی‌ی زبانِ پارسی

در این وب‌نوشت، بر آن‌ام تا با درپیش‌گرفتنِ‌ روشی تازه در نگارش، با کاستنِ دشواری‌ها و افزایشِ دقت، پاسدارِ‌ سره‌نویسی‌یِ زبانِ‌ پارسی باشم؛ چه اینکه زبانِ هر ملتی ستونِ استوارِ‌ پیوندِ فرهنگ و تاریخِ او و کلیدِ شناخت آن و ارزشمندترین میراثِ نیاکان‌اش است. زبانِ پارسی به درازیِ‌ تاریخ فراز و فرود دیده تا به… ادامه خواندن سره‌نویسی‌ی زبانِ پارسی