نام‌دارانِ درگذشته به سال 1388

سال ۱۳۸۸ سالی بود چون دیگر سال‌ها، سالی که در آن صداهایی خاموش شد، چشم‌هایی فروخفت، قلم‌هایی آویخته‌شد، دستانی از لرزیدن بازایستاد و خدا را چه دیدی، شاید سال زایش مادران ایران‌زمین بود تا جای بزرگان بی‌نیاز از این دنیا را پرکنند. این سال در حالی به آخر می‌رسد كه بسیاری از همراهان‌اش ر ادر… ادامه خواندن نام‌دارانِ درگذشته به سال 1388