نگارش اصلاح‌شده برنامه‌ی صرف فعل فرانسه – Assistant de Conjuguer

تازه‌ترین نگارش از فرهنگ صرف فعل فرانسه برای فرهنگ بابیلون آماده شده است که می‌توانید از اینجا دریافت کنید.  .Version la plus recent d’Assistant de Conjuguer est disponible maintenant, En cliquant d’ici