سال‌نمای‌ دیواری

به آیینِ هرسال، بارِ‌دیگر گاه‌شماری دیگر، البته دیواری برای دوستانی که خیلی عزیز-اند:

گاه‌نگار و گاه‌نگاشتِ ۱۳۸۶

این‌ها نمونه‌ای از سال‌نمایِ سالِ‌یکهزاروسیصدوهشتادوشش با طرحِ من است. این گاه‌شمارها بر دوگونه‌یِ گاه‌نگار یا همان تقویم معمولی و گاه‌نگاشت یا تقویمِ‌ تاریخ طراحی شده‌اند.