گاه‌نگار و گاه‌نگاشتِ ۱۳۸۶

این‌ها نمونه‌ای از سال‌نمایِ سالِ‌یکهزاروسیصدوهشتادوشش با طرحِ من است. این گاه‌شمارها بر دوگونه‌یِ گاه‌نگار یا همان تقویم معمولی و گاه‌نگاشت یا تقویمِ‌ تاریخ طراحی شده‌اند.

a000

 

000

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.