حصار شهر مشهد

/هم سنگ دیوارِ برج و حصارز گردش روان ریگ و جای استوار/مشهد به دلیل موقعیتش همواره در معرض تازش و هجوم بوده است و روایت‌های تاریخی از بارها ساختن و ویران‌شدن حصار شهر گفته‌اند. حصار مشهد در عصر ناصری ۶ دروازه داشته است؛ دروازه نوغان، دروازه بالاخیابان، دروازه پایین‌خیابان، دروازه عیدگاه، دروازه سراب و دروازه… ادامه خواندن حصار شهر مشهد

داستان یک عکس

روایتی شخصی از عکسی به‌جای مانده از تخریب اطراف فلکه حضرت . مشهد . ۱۳۵۴-۱۳۵۵ زن چادرش را با انگشتانش محکم کرده است. چهره‌اش رو به دوربین نیست، اما رد بهتِ توأم با نگرانی را می‌توان از همین زاویه دید. دستانش همزمان با آنکه چادر گل‌دار را نگه داشته است، حجمی از سردرگمی را هم… ادامه خواندن داستان یک عکس