چرایی‌ی سوشیانت و انگیزه‌ی وب‌نوشت

در زندگی‌یِ هر انسانی، لحظه‌هایی هستند که ناگاه در او پرسشی ناب، اندیشه‌ای ژرف یا حسی سترگ جان می‌گیرد؛ و اگرکسی با آن چنان سر‌کند که باید، در آن سخت بنگرد که باید و او را نیک دریابد، آن پرسش، اندیشه یا حس جان‌مایه‌یِ زندگانی‌یِ او خواهدگشت و در سراسرِ‌ زندگی در تک‌تکِ لحظه‌ها و… ادامه خواندن چرایی‌ی سوشیانت و انگیزه‌ی وب‌نوشت