به توپ بستن گنبد امام رضا (ع) به دست روس‌ها

ز چرخ کج‌مدار آب‌نوسیشد این گنبد نشان توپ روسیشکست آمد به کاخ دین چو بگذشتز هجرت یک هزار و سیصد و سی ۱۰۸ سال پیش‌تر، اواسط خردادماه است. نقاشی بالا در میان مردم دست به دست می‌شود. نقاشی‌ِ میرزا محمدطاهر مشرف رضوی (مصنع‌التولیه) از نیمی از صحن کهنه، ایوان‌ها و سقاخانه که در وسطش کشته‌ها،… ادامه خواندن به توپ بستن گنبد امام رضا (ع) به دست روس‌ها