سی و هشت

قرار این نبود که عددها هم هوسِ هولناکی کنند؛حالا هم چنین نیستاما؛ انگار شتاب‌زده آمدنِ‌شانهمان هولناکی است که بی‌گاه سر می‌زند.مثلاً همین «سی و هشت»به خیالِ خود پاورچین از پسِ این همه روزِ به‌نوبت گذشته، سر رسیده،آن هم درست وقتی که بهارِ چهل‌روزه تن‌اش را کش می‌دهد،اما ولوله‌ به دلم انداخته همچون همیشه…با این همه،… ادامه خواندن سی و هشت