چیستی‌یِ فرهنگ

فرهنگ از متنِ قدیمی‌یِ اوستایی و پهلوی‌یِ فَرَهَنگ است. فَرَ به معنایِ پیش و هَنگ به معنایِ قصد و آهنگ است. هنجیدن و انجیدن به معنایِ بیرون‌کشیدن و بیرون‌آوردن. واژه‌یِ آهنگ به معنایِ‌ قصد و اراده و عزم و همچنین موزونی در ساز و آواز است. فرهیختن و فرهختن و فرهنجیدن از همین ریشه است،… ادامه خواندن چیستی‌یِ فرهنگ