سوشیانت چیست؟

عقیده ظهور منجی تنها منحصر به اسلام نیست. در دین زرتشت که یکی ازکهن ترین ادیان وحدانی جهان است از کسی به نام «‌سوشیانس » سخن به میان آمده است . کسی که در پایان جهان ظهور خواهد کرد و باعث پیروزی اهورامزدا بر اهریمن پلید و ناپاک می شود. پیروان این دین معتقدند که در پایان آخرین سه هزاره عمر دوازده هزار ساله جهان فرزند روحانی زرتشت یعنی سوشیانس ظهور می کند..

اما پیش از سوشیانس « اوشیدر و اوشیدر ماه » بوده اند که به کمک مظلومان و بهدینان آمده اند. در کتاب بندهش که یکی از آثار زردشتی نگاشته شده در سده های اول اسلامی است و کتابی انباشته از داستان ها و روایات اساطیری از آغاز آفرینش تا رستاخیز جهان از دید مذهب زردشت است آمده ،‌که زرتشت پیامبر ، سه زن داشت. وی نزد پادشازن و نخستین زن خویش هووی رفت ، سه بار و هر بار تخمه وی به زمین اندر شد.» زیرا چنین تصور بود که از آن تخمه ،‌به هنگام احیای کیهانی ، سه پسر زاده شود . اوشیدر ، اوشیدرماه و سوشیانس . زیرا در پایان عمر ۱۲ هزار ساله جهان ، دوشیزه ای به نام «اَرِدَدبد»که در دریای «کیانسه»‌ آب تنی می کند،‌از آن تخمه بار بر می دارد و سوشیانس نجات دهنده را به دنیا می آورد. همچنین درباره چگونگی نوسازی آینده پس از سوشیانس آمده است :‌« از آن جای مشی و مشیانه (نخستین زن و مرد آفریده شده توسط اهورامزدا)هنگامی که از زمین برستند، نخست آب ، سپس گیاه ، سپس شیر و سپس گوشت خوردند، مردم نیز به هنگام مردن شان نخست از گوشت و سپس از شیر و نان خوردن نیز بایستند و تنها ، تا به مردن آب خورند. ایدون نیز ، به هزاره اوشیدر ماه نیروی از بکاهد که مردم به یک خوراک سه شبانه روز به سیری ایستند . پس از آن ، از گوشت خوردن بایستند و گیاه و شیر گوسفندنا خورند. سپس از آن شیرخواری نیز ایستند، سپس ، از گیاه خواری نیز ایستند و آب خوار بُوَند. ده سال پیش از آن که سوشیانس آید ، از نان خوردن ایستند و نمیرند و … به روایت بندهش رستاخیز مردگان نیز از پی ظهور سوشیانس فرا می رسد. اما فرنگیس مزداپور، معلم علوم دینی زردشتی درباره سوشیانس و عقیده زردشتیان به ظهور منجی می گوید:«منجی ها در دین زردشتی اول هر هزاره به وجود می آیند و صفت عمومی ایشان در سودرسان است که به زبان فارسی میانه آن را سوشیانس می نامند . یعنی کسی که به مردم سود زیاد می رساند.» وی این پدیده را در فرهنگ زردشتی همانند دین اسلام دارای دو نحله و تعریف متفاوت می داند و می گوید : « گروه اول علمایی هستند که متعلق به هزاره خاموشی و حوزه های علمیه دین زردشتی هستند و عقیده دارند که این منجی از سیستان ظهور خواهد کرد ولی نحله دیگری از علمای زردشتی که از سال ۱۷۷۱ پدید آمدند به هیچ اسطوره ای راجع به سوشیانس معتقد نیستند و عقیده دارند هر کس که کار مهمی برای جهان انجام دهد می تواند سوشیانس باشد کما این که به «‌انگپیل دو پرون »دانشمند فرانسوی که کتاب زند اوستا را ترجمه کرد صفت سوشیانس دادند. مزداپور همچنین از جاویدانانی چون کیخسرو زنده جاوید و پشوتن پس اسفند یار نام می برد که به کمک سوشیانس خواهند آمد. به طوری که زردشتیان در نماز های خود برای سلامتی کیخسرو دعا می کنند.» اما دین دیگری که در آن به طور کامل و بنیادی عقیده به ظهور منجی وجود دارد مسیحیت است . در واقع دین مسیحیت تنها دینی است که در آن خود پیامبر یعنی عیسی پسر مریم در پایان جهان ظهور می کند و به یاری ستمدیدگان جهان می پردازد.مسیحیان معتقدند که هنگام به صلیب کشیدن حضرت عیسی (ع) وی نه تنها کشته نشد بلکه صعود کرده و به جهان دیگر رفت تا در وقت لازم دو باره رجعت کند و جهان را نجات دهد. مسیحیان نیز بر این عقیده اند که مسیح دوباره ظهور خواهد کرد و معتقدند که او زنده است و هنگامی ظهور می کند که جهان را تیرگی و نابرابری و ظلم و ستم فرا گرفته باشدو او که منادی صلح و دوستی است با ظهور خود جهان را پر از دوستی و صلح و عدالت می کند

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.